Kvalité/Miljö

MILJÖPOLICY:

Ksfs miljöpolicy syftar till att genom kunskap och vilja ta hänsyn till naturen och minska påverkan på miljön genom att verka som ett föredöme i miljöarbetet. Detta uppnår vi genom att:

 

• Arbeta förebyggande genom att ha ett miljöperspektiv på företagets verksamhet och sträva efter förbättringar.

• Utbilda och engagera all personal inom företaget att följa våra linjer i vårt miljöarbete.

• Prioritera material och tjänster som innebär en mindre belastning för miljön (miljömärkta).

• Begränsa användningen av kemikalier genom tydliga instruktioner och anvisningar.

• Källsortera avfall.

• Uppfylla dom miljökrav som ställs på oss genom miljölagsstiftningen.

• Vårt miljöarbete skall vara föremål för ständig förbättring.

• Genom regelbundna egenkontroller försäkra oss om att vår miljöpolicy efterlevs och implementeras i hela organisationen.

 

För dig som kund är vi partnern som skapar förutsättningarna för en långsiktig relation. Vår ambition är att hela tiden ligga steget före, att känna dig så väl att vi kan ta hand om dina framtida behov redan idag. Tillsammans tar vi fram optimala lösningar för ditt företags behov inom lokalvård.